تبلیغات
متن تبریک و تسلیت، تشکر و اس ام اس - رئیس اعضاء بدن
محبوب کن - فیس نما

برای تعیین رئیس، اعضاء بد ن گرد آمدند
مغز بگفت كه مراست این مقام كه همه دستورات از من است
سلسله اعصاب شایستگی ریاست، از آن خود خواند
كه منم پیام رسان به شما ، كه بی من پیامی نیاید
.ریه بانگ بر آورد
هوا، كه رساند؟ ... من، بی هوا دمی نمانید، پس ریاست مراست
و هر عضوی به نحوی مدعی
، تا به آخر كه سوراخ مقعد دعوی ریاست كرد
اعضاء بنای خنده و تمسخرنهادند و مقعد برفت و شش روز بسته ماند
.اختلال در كار اعضاء پدیدار گشت
.روز هفتم، زین انسداد جان ها به لب رسید و سوراخ مقعد با اتفاق آراء به
ریاست رسید


نتیجه اخلاقی
.چون لازمه ی ریاست علم و تخصص نباشد، هر سوراخ مقعدی ریاست كند