تبلیغات
متن تبریک و تسلیت، تشکر و اس ام اس - فردا شکل امروز نیست
محبوب کن - فیس نما

اگر ما فردا را به درستی ندانیم، سوگند به آسمان که هیچ چیز را نمی دانیم، اگر تو فردا را ننویسی هیچ چیز ننوشته ای، اگر تو فردا را چو نسیم شیرینی که گهگاه می وزد نبویی، هیچ چیز را نبوییده یی، و اگر تو فردا را با ژرفترین باورها باور نکنی، هیچ چیز را باور نکرده یی…سوگند می خورم، هزار بار سوگند می خورم که تو اگر گمان کنی هر فردایی شکل هر امروزی است، زندگی را به اهرمن سپرده یی و گریخته یی…

بدان که دگرگونی با باور دگرگونی آغاز می شود و فردا با پذیرفتن فردا. به آسمان بلند سوگند، به آفتاب تابنده، به رود پوینده، به کوه پاینده که ساییده می شود و شره های آبهای بهاری آنرا می ساید، که تو نخست باید فردا را باور کنی، با همه توان، تا دردهای چسبیده به تن امروز ریشه کن شود، و آبهای وامانده، روان شود و مرد ستمگر رانده شود…
تو فردا را به نیک ترین شکل باید ببینی تا فردا نیک ترین شکل را به امروز بیاورد. این که فردا در روند آمدن خود “امروز” می شود، داستان ما نیست، این که به هنگام امروز شدن شکل امروز نخواهد بود، داستان بزرگ ماست…
پس خواهش پایانی مرا بپذیر و فردایی بنویس که به شکل امروز نباشد…
*نقل از کتاب فردا شکل امروز نیست، نادر ابراهیمی